Behandeling 

AANMELDEN 

Het behandeltraject start door eerst aan te melden. Aanmelden kan alleen telefonisch op het mobiele nummer 06 3733 0527. Verwijzers kunnen voor overleg over doorverwijzing altijd contact opnemen. De feitelijke aanmelding moet echter door de cliënten zelf gedaan worden. Kinderen en jeugdigen worden door hun ouders/verzorgers aangemeld. Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden. 

Bij aanmelding krijgt de cliënt momenteel (update december 2019) binnen 1 week een uitnodiging voor een intake. Daarna volgt de behandeling 1 week na intake. De wachttijd is daarmee slechts 1 week. De hiervoor genoemde wachttijd wordt ook maandelijks gemeld bij Vektis. Dat is sinds 1 januari 2018 verplicht gesteld door het NZA. Indien de wachttijd toch langer is dan 4 weken dan wordt dit altijd gemeld aan u.  Tevens wordt samen met u gekeken naar een oplossing zoals bijvoorbeeld het zoeken naar een andere collega (GZ-psycholoog) die u wel sneller kan ontvangen.  

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Het is belangrijk dat u bij het eerste (intake)gesprek de volgende documenten mee neemt: uw verwijsbrief van bijvoorbeeld uw huisarts en uw geldig identiteitsbewijs.

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. In dat eerste gesprek worden uw klachten besproken, uw hulpvraag en de soort hulp die u zoekt voor uzelf of uw kind. Als dat nodig is volgen er nog een aantal gesprekken om de klachten en de situatie duidelijker in beeld te brengen en het doel van de behandeling of het psychodiagnostisch onderzoek te bepalen. Nadat dit duidelijk is start de behandeling. 

Een behandelsessie duurt meestal 45 minuten. Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim. Met al uw gegevens wordt binnen de praktijk zorgvuldig omgegaan. Gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden gedeeld en e-mailen gebeurt beveiligd volgens de nieuwe AVG-richtlijnen. 

 

BEHANDELVORMEN

Binnen de praktijk kan men terecht voor verschillende vormen van therapie zoals bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, speltherapie, kinderpsychotherapie, schematherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

Andere vormen van interventies zijn Psychoeducatie, oefeningen en huiswerkopdrachten. De praktijk beschikt ook van een E-Health toepassingen.  

Voor de meeste voorkomende klachten (angst en stemmingsklachten) wordt CGT als meest effectieve behandelvorm gekozen. Voor trauma klachten wordt EMDR ingezet. 

De behandelmethode wordt vooraf gemeten en aan het einde van de behandeling middels ORS. De tevredenheid van de cliënt wordt eveneens gemeten middels de SRS. De SRS-score ligt tussen de 7 en de 9 punten. Over het algemeen zijn de cliënten tevreden. De tevredenheid kan ook doorgegeven worden op de website van Zorgkaart Nederland www.zorgkaartnederland.nl of middels een vragenlijst (CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort)  die u aan het einde van de behandeling mee krijgt (gemiddelde totaalscore is een 7.9 gemeten over de laatste halfjaar van 2019 bij 12 cliënten).  Bekijk  hier  de gemiddelde waardering van ZorgOrganisatie Midden-Brabant. Uit de waardering komt naar voren dat cliënten behoefte hebben aan meer uitleg van verschillende behandelmethoden. 

De verwijzer (veelal de huisarts) krijgt na de intake een eerste brief (met toestemming van de cliënt) waarin de aanmelding wordt bevestigd. Hierin wordt dan gelijk de ORS-/SRS-meting doorgegeven en eventuele andere scores van andere meetinstrumenten. Afhankelijk van het traject en de complexiteit wordt tussentijds opnieuw contact opgenomen met de huisarts. Denk bijvoorbeeld aan overleg omtrent medicatiegebruik of eventuele bijkomende problemen om cliënt tijdig door te verwijzen. Aan het einde van het traject krijgt de verwijzer een afsluitend brief waarbij wordt gemeld dat de behandeling is afgerond/gestopt. Daarin wordt opnieuw de ORS-/SRS-meting in vermeld.  Tevens zullen bij alle behandelingen Routine Outcome Monitoring (ROM) toegepast worden. Dit wil zeggen dat wij u tijdens uw behandeltraject op verschillende momenten via een beveiligde online-omgeving (Intramed) een vragenlijst toesturen, om zo uw klachten te monitoren en de effecten van de behandeling inzichtelijk te maken. U bent niet verplicht de ROM-vragenlijst in te vullen  

Voor wat betreft de samenwerking met huisartsen, POH-ondersteuners en eventueel consultatie met psychiaters heeft de praktijk een samenwerkingsovereenkomst met PRO-RCH. Hierin wordt alles goed georganiseerd waarin u en uw klachten centraal staan. Tevens heeft de praktijk nauwe samenwerking met bijvoorbeeld WIJ- Eindhoven.  Samen met u wordt bepaald welke relevante informatie (klachten, voorgeschiedenis, hulpvraag) wordt gedeeld met andere behandelaren.

Met de cliënt wordt een terugvalpreventieplan tijdens de behandeling ingevuld en besproken. Het is op zich niet vreemd dat cliënten momenten ervaren tijdens de behandeling die minder goed gaan. In een geschreven terugvalpreventieplan leert de cliënt de signalen herkennen en wat te doen als er een terugval dreigt plaats te vinden. Deze terugvalpreventieplan kan eventueel ook online via Minddistrict aangeboden worden. Binnen de praktijk wordt het cliëntcontact laagdrempelig gehouden. De behandelaar spreekt af met de cliënt dat deze altijd contact mag opnemen voor vragen en/of opmerkingen. Zo nodig wordt er een extra sessie gepland. Ook na het afronden van de behandeling mag de cliënt zich opnieuw melden (mits dezelfde klachten) zonder eerst naar de huisarts te hoeven gaan.  

 

E-HEALTH

Vanwege de effectiviteit van online behandelen zal het toepassen van verschillende E-Health modulen een onderdeel kunnen worden van uw behandeltraject. Er is gekozen voor het inzetten van modulen van Minddistrict. Meeste modulen die gebruikt worden zijn basiszorg; depressie, paniekstoornis en sociale vaardigheden. Tijdens intake wordt u uitgebreid geïnformeerd door uw behandelaar.  E-Health wordt meestal als aanvulling gebruikt op de face-to-face gesprekken. 

 

KWALITEITSSTATUUT

Alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt deze bij mij altijd ter inzage verkrijgen.  

In de praktijk wordt gewerkt volgens de volgende richtlijnen:

Landelijke GGZ Samenwerkingsafspraken, Richtlijn Zelfmanagement, Richtlijn Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek, Angstklachten en Angststoornissen, Depressieve stoornissen, Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, Co morbiditeit, Ouderen met psychische aandoeningen.

Zie ook https://www.ggzstandaarden.nl/ en https://www.thuisarts.nl/.

 

 

NIET TEVREDEN?

Bent u niet tevreden over ZorgOrganisatie Midden-Brabant, aarzel niet die met ons te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht bij het NIP.